Referat.me

Название: Транспортні компанії та транспортні послуги на ринку послуг

Вид работы: реферат

Рубрика: Транспорт

Размер файла: 114,41 Kb

Скачать файл: referat.me-337220.docx

Краткое описание работы: Визначення та функції транспортних послуг. Проблеми та критерії запровадження виваженої державної транспортної політики, визначальні елементи транспортного ринку. Конкуренція та сегменти транспортного ринку послуг, перелік транспортних компаній України.

Транспортні компанії та транспортні послуги на ринку послуг

Міністерство освіти та науки України

Національний транспортний університет

Кафедра економіки

Реферат

На тему

«Транспортні компанії та транспортні послуги на ринку послуг»

Виконала: студентка групи МЕ-І-1

Солтик Ірина

Перевірила: асп. Редько Н.О.

Київ, 2010


План

Вступ

1. Визначення та функції транспортних послуг

2. Запровадження виваженої державної транспортної політики

2.1 Визначальні елементи транспортного ринку

3. Конкуренція на транспортному ринку

4. Сегменти транспортного ринку послуг

5. Транспортні компанії України

5.1 Аеросвіт

5.2 УкрАвто

5.3 АвтоЛюкс

Висновок


Вступ

Як свідчить аналіз зарубіжної економічної літератури, міжнародний ринок транспортних послуг є сферою, яка відіграє значну роль в економічному розвитку багатьох країн світу, і проходить через процес фундаментальних змін, що здійснює вплив на його учасників та структуру їхніх правовідносин. Розвиток європейського ринкупослуг на транспорті характеризується такими тенденціями:

посилення впливу глобальних транспортно-логістичних компаній;

продовження консолідації ринку;

зростання ролі інформаційних технологій і системи передавання даних;

прагнення до скорочення транспортного процесу та оптимізація витрат на його ділянках;

впровадження нових підходів до маркетингу та зростання ролі інновацій.

З погляду світового досвіду і сучасних тенденцій розвитку глобального ринкутранспортних послуг Україна нині на етапі формування і консолідації галузі, істотно поступається європейським країнам як за якістю, так і за комплексністю послуг, що надаються національними транспортними компаніями.

Транспорт є ключовою ланкою соціально-економічної системи держави і належить до стра тегічно важливих галузей національної економіки, без ефективної роботи якої неможливе подальше підвищення добробуту суспільства. Основні завдання транспорту – своєчасне, якісне та цілковите задоволення потреб галузей економіки та населення у перевезеннях, підвищення економічної ефективності його роботи. Пріоритетною ознакою національної транспортної політики є становлення національного ринку транспортних послуг. Транспортні послуги потрібно розглядати як сукупність послуг, пов’язаних з фізичним пере міщенням у просторі пасажирів, багажу та вантажів.


1. Донедавна більшість транспортних підприємств виконували тільки операції перевезення, не турбуючись про надання спектра інших послуг. Проте нові економічні умови, формування ринкутранспортних послуг, поява та посилення конкуренції між підприємствами транспорту спонукають до активного вивчення досвіду функціонування транспорту країн з ринковою економікою. Поняття “послуга транспорту” починає широко використовуватися в практиці організації та планування роботи транспорту.

Особливості діяльності щодо надання послуг зводяться до таких положень:

послуги не можуть існувати поза процесом їхнього надання (вони не можуть ннакопичуватися);

продаж послуг – це фактично продаж самого процесу праці, тому якість послуг визначається якістю самого процесу праці;

послуги являють собою конкретну споживчу вартість тільки в певний час і в конкретному місці чи напрямі, що істотно обмежує можливість їхніх замін на ринку послуг;

послуги транспорту належать до послуг, що завершують процес матеріального вироництва.

Послуга транспорту визначається як підвид діяльності транспорту, що спрямований на задоволення потреб людей і характеризується наявністю необхідного технологічного, економічного, інформаційного, правового та ресурсного забезпечення.

До транспортних послуг належать:

перевезення вантажів та пасажирів;

навантажувально-розвантажувальні роботи (навантаження, розвантаження,

перевантаження, внутрішньоскладські операції, пересадка пасажирів);

зберігання вантажів;

сервісне обслуговування транспортних засобів;

підготовка засобів, якими здійснюються перевезення;

надання засобів, якими здійснюються перевезення, на умовах оренди чи прокату;

переганяння (доставка) нових та відремонтованих транспортних засобів тощо.

Аналіз робіт таких відомих вітчизняних та зарубіжних спеціалістів, як В.І. Арсенев, Б.В. Артамонов, Р.Л. Губерман, П.В. Куренков, Л.В. Мазо, С.В. Милославська, К.І. Плужников,О.В. Соколова, К.В. Холопов та інших, дає змогу запропонувати класифікацію транспортних послуг.

Транспортні послуги

1.за ознакою взаємозв’язку з основною діяльністю підприємства:

· Перевізні, тобто містять в тому чи іншому вигляді елемент перевезення;

· Неперевізні.

2.За видом споживача, якому надається послуга:

· Зовнішні, надання нетранспортним підприємствам і організаціям;

· Внутрішні, надання іншим підприємствам і організаціям транспорту.

3. За характером діяльності, пов’язнаної з наданням певної послуги:

· Технологічні;

· Комерційні;

· Інформаційні тощо.

2.В умовах докорінного реформування економіки України необхідна виважена державна транспортна політика, яка враховувала б особливості галузі та її роль у процесах економічних і соціальних перетворень. Для створення ефективної системи правового регулювання ринку транспортних послуг потрібно почати з формулювання та закріплення основних положень національної транспортної політики, а також на законодавчому рівні закріпити визначення основних понять “національна транспортна політика”, “ринок транспортних послуг”, “транспортні послуги”, необхідно удосконалювати законодавчу базу та змінювати її відповідно до економічного розвитку країни, цим самим забезпечуючи правове регулювання відносин на транспорті.

Існує два напрямки в області організації транспортних послуг:

пристосування асортименту запропонованих послуг до специфічних потреб клієнтів;

активне формування попиту на послуги транспорту з метою прибуткової реалізації уже запроваджених.

Визначальним елементом транспортного ринку є клієнт (відправник – отримувач вантажів), який диктує транспортному підприємству умови транспортного обслуговування. Найголовніші критерії, які визначають поведінку споживача послуг перевезення вантажів: швидкість та технології доставки вантажів, якість та мобільність перевезень, цінова політика, номенклатура послуг, що надаються підприємством, географія обслуговування, наявність спеціалізованого рухомого складу.

Коли споживач оцінює якість послуг, він порівнює фактичні величини параметрів якості з тими,які очікував, і якщо вони збігаються чи є близькими,то якість вважається задовільною.

Споживчі очікування клієнта транспортних послуг ґрунтуються на таких параметрах:

мовних комунікаціях (чутках), тобто на інформації про послуги, яку споживачі послуг передають один одному;

власних потребах (власних уявленнях клієнта щодо якості, його запитах);

минулому досвіді, тобто на подібних послугах, що надавалися йому в минулому;

зовнішніх комунікаціях, які надходять через засоби масової інформації: радіо, телебачення, пресу.

Дослідження попиту на транспортні послуги свідчить про те, що однією з головних вимог клієнтів до роботи транспорту є своєчасність відправки та доставки вантажів. Пов’язано це з прагненням більшості вантажовласників до зменшення запасів як в сфері виробництва, так і в сфері обороту, оскільки їх затрати на утримання запасів становлять по деяких галузях - 20 % і більше від вартості продукції, що випускається. Відсутність гарантії своєчасної доставки чи відправки потрібного вантажу, можливість відмови чи неодноразового відкладення заявки на перевезення були характерними особливостями системи роботи транспорту, що склалися у нас в країні.

До критеріїв, які визначають попит на послуги, належать:рід вантажів та обсяг перевезень; розміри території, що обслуговується; номенклатура товарів, що перевозяться; регулярність вантажопотоків; час доставки; рівень тарифів; необхідність зберігання товарів (технологічного простою-пересадки) в циклі доставки; юридичний стан відправника чи одержувача (підприємство чи приватна особа).

3.Характеризуючи конкурентну ситуацію на транспортному ринку, варто сказати, що в умовах ринкової економіки конкуренція набуває якісно нових рис, оскільки тепер усі види транспорту розвиваються за рахунок власних джерел фінансування. За таких умов ринку кожне підприємство, що надає транспортні послуги, повинне вміти оцінювати рівень своєї конкурентоздатності і своєчасно вживати заходи щодо запобігання збитковості та банкрутству. Постійне збільшення якості транспортного обслуговування разом із зростанням обсягів перевезень позитивно відобра- жається на конкурентоздатності підприємств на ринку транспортних послуг. Конкуренція на ринку транспортних послуг у зв'язку з виникненням безлічі дрібних приватних компаній та активним освоєнням східного напряму перевезень іноземцями у поєднанні з жорсткою податковою політикою і подорожчанням ресурсів поставили транспортні компанії перед необхідністю мобілізувати всі внутрішні резерви. Очевидним є те, що ефективна діяльністьтранспортних компаній вже неможлива без широкого використання інформаційних технологій і персональних комп'ютерів. Незважаючи на проблеми, пов'язані з упровадженням інформаційно-комп'ютерних технологій, цей процес необхідний і, більш того, неминучий. Це зумовлено зростаючим обсягом даних, які підлягають обробці. Звичайними, традиційними способами вже не вдається з цього потоку отримати всю корисну інформацію і використовувати її для управління підприємством. Визначальним чинником в управлінні стає швидкість обробки даних і отримання потрібних відомостей.

Найвищий рівень конкуренції спостерігається в сегменті транспортно-експедиторських послуг, що пов'язано з великою кількістю компаній, що працюють в сфері організації вантавантажоперевезень, і досягненням відносного балансу між попитом і пропозицією на ринку.

Ідентифікація потреби в транспортному обслуговуванні ґрунтується на принципі сегментації послуг, тобто групування споживачів відповідно до тих чи інших критеріїв обслуговування. На ринку руху товарів та їх доставки споживачам можна виділити два сегменти обслуговування, тобто дві групи покупців. Перша зосереджує свою увагу на постачанні товарів (термінах та інтенсивності,повноті замовлення); друга – віддає перевагу зв’язкам з постачальниками, якості комунікацій та легкості замовлення.


4.Основними сегментами транспортно-логістичного ринку є:

· вантажоперевезення та транспортно-експедиторські послуги;

· комплексні логістичні послуги, до яких належать послуги збереження та дистрибуції товарів;

· управлінська логістика, зокрема й послуги з оптимізації логістичних бізнес-процесів.

До ключових параметрів якості транспортного обслуговування споживачів належать:

· час від отримання заявки на перевезення до доставки;

· надійність та можливість доставки за вимогою;

· наявність запасів, стабільність постачання;

· повнота та ступінь доступності виконання замовлення;

· зручність розміщення та підтвердження замовлення;

· об’єктивності тарифів та регулярність інформації щодо затрат на обслуговування;

· можливість надання кредитів;

· ефективність переробки вантажів на складах;

· якість упаковки, а також можливість виконання пакетних та контейнерних перевезень.

Чіткість обслуговування споживачів послуг характеризується тривалістю циклу обслуговування, який вимірюється часом від отримання заявки до її виконання. Діяльність посередників у сфері транспортних послуг спрямована на виконання таких функцій: постачання маркетинговою інформацією, налагодження контактів зі споживачами послуг,підписання договорів, адаптація послуг до потреб споживачів, забезпечення складами та експедиційними послугами в разі потреби, фінансування, розподіл ризику.

Кожне підприємство, що надає транспортні послуги та працює в ринкових умовах, повинно розробити власну цінову політику – систему поглядів, принципів і концепцій щодо ціноутворення і використання тарифів, яка характеризується здатністю до адаптації та самовдосконалення.

Щодо перевезень, які є одними з різновидів транспортних послуг, то вони поділяються на декілька видів: автомобільні перевезення, залізничні перевезення, перевезення водним транспортом, авіаперевезення. Автомобільні перевезення в Україні є одним з найпопулярніших видів доставки вантажів серед решти видів вантажоперевезень. Вантажні автоперевезення, які здійснюються бортовим і тентованим транспортом різної вантажопідйомності, є найуніверсальнішими видами вантажоперевезень, оскільки доставка вантажу здійснюється за принципом “від дверей до дверей”. Вантажоперевезення повинні здійснюватися за оптимальним маршрутом, а для такої країни, як Україна, це дуже важливо. Кожне автотранспортне підприємство перебуває в умовах, що постійно змінюються, тому необхідний всебічний і ретельний аналіз ринку транспортних послуг. Необхідно розрізняти поняття перевезення та автотранспортної послуги: перевезення – це основна послуга, товар автотранспортного підприємства, тоді як автотранспортна послуга з погляду маркетингу є також сервісною послугою.

Сегментування ринку автотранспортних послуг описується таким алгоритмом: аналіз вимог потенційних клієнтів до послуг АТП; формування однорідних груп клієнтів, які ставлять схожі вимоги до автотранспортних послуг, що надаються; дослідження технологічного чи виробничого процесу, виявлення можливостей його удосконалення; оцінка конкурентоспроможності послуги; розробка маркетингових програм для основних сегментів ринку; оцінка економічного результату формування сегмента і реалізації маркетингової програми.

Конкурентоспроможністю автотранспортної послуги називається комплекс споживацьких та вартісних характеристик послуги, що зумовлює її переваги для клієнтурипорівняно з аналогічними послугами інших автотранспортних підприємств.

Діяльність автотранспортного підприємства, основана на маркетинговій концепції управління, як правило, здійснюється за одним чи за кількома напрямами: збільшення обсягів реалізації автотранспортних послуг на ринках в результаті активізації маркетингової діяльності за рахунок залучення нових клієнтів, тарифного маневрування, удосконалення організації перевезень тощо; розширення кількості та розмірів ринку збуту автотранспортних послуг через розвиток парку рухомого складу, створення філіалів та зупинок в сусідніх регіонах; розробка, пропонування та реалізація нових автотранспортних послуг тощо.

5.В Україні є достатня кількість різноманітних транспортних компаній, що обслуговують не лише нашу країну. Розглянемо функції транспортних компаній на прикладі трьох вибраних мною компаній: Аеросвіт, УкрАвто, Автолюкс.

Авіакомпанія "Аеросвіт" стала однією із перших українських авіакомпаній, що почала ще у жовтні 1994 року формувати свій парк повітряних суден виключно з літаків західного виробництва типу Боїнг, найдосконаліших з точки зору безпеки та комфортабельності.На сьогоднішній день флот авіакомпанії нараховує вже 12 сучасних літаків виробництва Боїнг, серед яких:

9 середньомагістральних:

2 - В737-300

4 - В737-400

3 - В737-500

3 далекомагістральних літаки:

3 - В767-300ER

Також "Аеросвіт" експлуатує один ближньомагістральний літак нового покоління АН-148

Крім того, Авіакомпанія залишається єдиним вітчизняним авіаперевізником, який опанував прямі безпосадкові міжконтинентальні маршрути до країн Північної Америки та Азії. Завдяки цьому ми формуємо транзитні (трансферні) потоки та вносимо значний вклад у перетворення міжнародного аеропорту "Бориспіль" на провідний східноєвропейський вузловий аеропорт (хаб).

В процесі поповнення флоту Авіакомпанія співпрацює за лізинговими схемами з провідними світовими лізинговими компаніями, серед яких ILFC, GATX, CIT, Boeing Capital Corporation та ін.

Стратегія Авіакомпанії "Аеросвіт" передбачає протягом найближчих п'яти років подвійне розширення власного середньомагістрального та чотирьохкратне розширення далекомагістрального парку повітряних суден. Також через декілька років очікується поступовий перехід на літаки нового покоління, серійний випуск деяких типів з яких ще не розпочинався. Таким чином, наша авіакомпанія планує стати одним із перших замовників серед авіакомпаній Східної Європи та СНД найсучасніших повітряних суден.

Головний пріоритет роботи – забезпечення безпеки польотів. Всі літаки Авіакомпанії регулярно проходять технічне обслуговування в кращих сервісних центрах і в повній мірі відповідають всім нормам безпеки.

Предметом особливої гордості є льотний загін. Завдяки льотному складу за всю історію існування Авіакомпанії не відмічено бодай жодної серйозної авіаційної пригоди або інциденту. Екіпажі регулярно здійснюють перепідготовку на базах компаній "Carnіval Airlines" (США), "Olympic Airways" (Греція) та "Czech Airlines" (Чехія).

Авіакомпанія «АероСвіт» є найбільшим авіаційним вантажним перевізником, а також входить в трійку провідних авіаційних перевізників України та відповідає найвищим українським та міжнародним стандартам.

Сьогодні Директорат вантажних перевезень авіакомпанії «АероСвіт» цілодобово, 365 днів на рік, здійснює наземне обслуговування авіаційних вантажів (у тому числі вантажів, що потребують спеціальних умов обробки), має спеціалізовані складські приміщення для звичайних та спеціальних вантажів, здійснює бронювання та продаж вантажних авіаперевезень на регулярні рейси Авіакомпанії та рейси інтерлайн-партнерів: Aerocharter, Air Baltic, Air Canada, Air Moldova, American Airlines, Asiana Airlines, Belavia, Cathay Pacific Airways, China Airlines, Czhech Airlines, Donbassaero, Estonian Air, Jet Airlines, K-Mile Air, Korean Air, Kuwait Airways Corporation, Lithuanian Airlines, Lot Polish Airlines, LTU International Airways, Malaysian Airline System Berhad, Malev Hungarian Airlines, Nippon Cargo Airlines, Orient Thai Airlines, Royal Jordanian Airlines, Saudi Arabian Airlines, Sky Star Airways, Srilankan Airlines, Thai Airways, Ukraine International Airlines.

Директорат вантажних перевезень авіакомпанії «АероСвіт» здійснює свою діяльність, керуючись положеннями, що прийняті ІСАО (Міжнародна організація цивільної авіації) та IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту).

Якісне обслуговування клієнтів гарантоване висококваліфікованим персоналом. Спеціалісти Директората вантажних перевезень Авіакомпанії «АероСвіт» мають спеціальну професійну підготовку, підтверджену необхідними сертифікатами українського та міжнародного зразку у сфері вантажних перевезень.

· послуги бронювання та інформації щодо вантажних авіаперевезень;

· наземна обробка вантажів та пошти на регулярних і чартерных рейсах, які виконуються українськими та міжнародними авіаперевізниками як пасажирськими, так і вантажними літаками;

· широкий спектр складських/термінальных послуг та спеціалізованих процесів;

· Обробка вантажу на складі;

· Обробка пошти;

· Інформаційна підтримка та обробка документації;

· Розшук вантажу та інформування про його статус;

· Обслуговування чартерів;

· Обслуговування авіаційних траків;

· Зберігання та осблуговування засобів пакетування;

· Експрес-обробка вантажів;

· Зберігання вантажу;

· Обробка та зберігання спеціальних вантажів:

o зі спеціальним температурним режимом;

o живі тварини та вразливі вантажі;

o великогабаритні вантажі.

· Міжнародні та внутрішноьукраїнські вантажні авіаперевезення;

· Транзит і трансфер через Київ у міста України, СНД, світу;

· Перевезення авіаційних вантажів автотранспортом по території України;

Вантажний термінал авіакомпанії «АероСвіт» в аеропорту Бориспіль

Практичну діяльність термінал розпочав 13 березня 2008 року. Діючий термінал, що займає територію 0,53 га, розташований у торці будівель вантажного терміналу ДМА «Бориспіль» та має виробничу площу в 1200 кв м.

Директорат вантажних перевезень авіакомпанії «Аеросвіт» забезпечує перевезення наступних категорій вантажу:

- звичайні вантажі;

- спеціальні вантажі;

Спеціальними вантажами вважаються авіаційні вантажі, що потребують відповідної індивідуальної технології обробки. До категорії спеціальних вантажів відносяться:

· великогабаритні вантажі;

· людські залишки;

· цінні вантажі;

· живі тварини;

· небезпечні вантажі (дану категорію вантажів авіакомпанія «Аеросвіт» не обслуговує );

· швидкопсувні вантажі (у випадку заявленого спеціального режиму перевезення та зберігання).

Керівництво IATA з обробки вантажів визначає «цінний вантаж» як:

· будь-яке найменування, що має задекларовану цінність перевезення 1000 доларів США (або еквівалентну) та більше за 1 кг ваги брутто, за виключенням Об`єднаного Королівства, де задекларована цінність складає 450 англійських фунтів за 1 кг ваги;

· золоті злитки (включаючи очищене та неочищене золото в природній формі), золоті монети і золото у формі зерен, листів, піску, фольги, проволоки, лиття, труб и т.д., платина, метали платинової групи (паладій, ірідій, рутеній, осмій і радій) та платинові сплави у формі зерен, листів, проволоки, труб и т.д. (за виключенням радіоактивні ізотопи вищеназваних металів і сплавів, які відносяться до небезпечних вантажів);

· офіційні банкноти, дорожні чеки, марки, цінні папери (за виключенням марки монетного двору Об`єднаного Королівства) та готові до використання банківські картки та/або кредитні картки;

· діаманти (включаючи алмази для промислового використання), рубіни, смарагди, сапфіри, опали та натуральні перли (включаючи вирощений);

· коштовності, що складаються з діамантів, рубінів, смарагдів, сапфірів, опалів та перлів (включаючи вирощений);

· коштовності та годинники, зроблені зі срібла та/або золота, та/або платини;

· вироби, виготовлені з золота чи/або платини, що відрізняються від виробів із золотим та платиновим напилюванням;

· або інша товарна номенклатура, що перевозиться як цінний вантаж, із зазначенням цінності (VAL) в авіанакладній.

Великогабаритний вантаж - вантаж, розмір і форма якого потребують проведення особливих вантажо-розвантажувальних операцій. Згідно термінології вантажних робіт такі місця вантажу кодуються:

· "BIG" - для місць, завантажених на дві чи більше палети

· "OHG" - для місць, що завантажені на дві чи більше палети та звисають з них.

Швидкопсувний вантаж - може бути визначений як вантаж, який буде псуватися через певний проміжок часу або при несприятливого впливу навколишнього середовища (температури, вологості). Продукти рослинного або тваринного походження, продукти їх переробки, живі рослини, рибопосадочний матеріал та інші вантажі, що потребують особливих умов при зберіганні і транспортуванні (оптимальних температур, вологості). Швидкопсувні вантажі можуть бути розділені на наступні групи:

· продукти рослинного походження: фрукти, ягоди, овочі і т.п.;

· продукти тваринного походження: м`ясо тварин та птиць, риба охолоджена і копчена, яйця, ікра и т.п.;

· продукти переробки: масло, жири, заморожені фрукти і овочі, ковбасні вироби, сири і т.п.;

· живі рослини: квіти, саджанці, клубні, насіння;

· живий рибопосадочний матеріал: мальки і т.п.;

· кров консервована, вакцини, біологічні препарати і т.п.

5.2 Корпорація УкрАВТО — лідер українського автомобільного ринку. Впроваджуючи найновітніші методи ведення бізнесу, передові технології діагностування, виробництва та ремонту автомобілів, корпорація забезпечує стабільність та надійність своїм численним клієнтам і партнерам.

Переваги

· УкрАВТО — найбільший виробник автомобілів (і єдиний, що володіє технологією повномасштабного виробництва), найбільший дистриб’ютор і постачальник сервісних послуг в Україні.

· Успішне багаторічне співробітництво УкрАВТО з DaimlerChrysler, General Motors, Adam Opel GmbH, Nissan, Toyota і АвтоВАЗ.

· Великий потенціал росту як на внутрішньому, так і на закордонних ринках.

· Порівняно низький рівень постійних і змінних витрат .

· Підтримка розвитку української автомобільної промисловості державою .

Пріоритетні цілі

· Відродження та подальший розвиток вітчизняного автомобілебудування.

· Розвиток автомобільної галузі в цілому.

· Створення нових робочих місць.

· Збільшення прибутковості та диференціювання бізнесу групи.

· Розвиток структури, що охоплює повний цикл функціонування автомобіля: створення комплектуючих, виробництво, логістика, продаж, технічне обслуговування, забезпечення запчастинами, витратними матеріалами та аксесуарами, надання фінансових послуг, страхування.

· Засоби їх досягнення

· Залучення нових партнерів із числа динамічних міжнародних корпорацій.

· Отримання доступу до нових технологій.

· Отримання доступу до нових ринків збуту продукції.

· Розширення й оновлення продуктового портфеля, що відповідає ринкам збуту продукції (країни ЄС та СНД).

· Розвиток підприємств УкрАВТО (у Польщі та Україні) з виробництва комплектуючих через доступ до мережі постачань компаній-партнерів;

· Модернізація та збільшення виробничих потужностей.

Напрями діяльності

Виробництво

· Автомобілі

· Комплектуючі та запасні частини

Дистрибуція та фірмовий сервіс

· ЗАЗ

· Chevrolet

· Opel

· Mercedes-Benz

· Chrylsler /Jeep/Dodge

· Лада

· KIA

· Chery

· Автобуси та вантажівки

· Запасні частини та аксесуари

· Обладнання для сервісних центрів

· Експорт

Власна мережа продажів та сервісу

· Дилерські центри

· Сервісні центри

· АЗС

Корпорація

УкрАВТО

Логістика

· Склади

· Перевезення

Фінанси та страхування

· Страхові компанії

· Фінансові компанії

· Пенсійний фонд

Інші види діяльності

· Ресторани

· Туризм

Партнери

Співробітництво корпорації з такими автомобільними гігантами, як DaimlerChrysler, General Motors, Toyota, Nissan, Renault та створення спеціалізованих підприємств у складі УкрАВТО дозволяє виробляти, реалізовувати та обслуговувати модельні ряди знаних в усьому світі марок автомобілів: Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, Opel, Toyota, Nissan.

Налагоджена за багато років виробництва вітчизняних автомобілів співпраця з українськими виробниками складальних та комплектуючих сприяє гармонійному та цілеспрямованому розвитку вітчизняного автомобільного ринку. Кількість таких партнерів на сьогодні перевищує вражаючу цифру 800.

Виробництво та обслуговування автомобілів потребує налагодженого циклу постачання запасних частин на всі підприємства Корпорації УкрАВТО. Компанія ЗіпАВТО, що забезпечує запасними частинами, аксесуарами, автоелектронікою, додатковим обладнанням та фарбами підприємства УкрАВТО, пропонує продукцію понад 90 всесвітньо відомих торговельних марок виробників. Серед них – Castrol, BP, Mobil, Esso, ТНК, Bosch, VARTA, Brembo, Ferodo, Fram, SONY, JVC, Kenwood, Pioneer, Mult-T-Lock, Continental, Bosal, Bilstein, Ruville, SWAG, Tectyl тощо.

5.3«Автолюкс» — одна з провідних компаній в Україні, яка здійснює пасажирські перевезення комфортабельними та швидкісними автобусами. Автобуси компанії «Автолюкс» можуть бути орендовані. Перевезення здійснюються у короткий термін, зважаючи на всі вимоги. З 1998 року компанія "Автолюкс" розпочала діяльність у сфері вантажних перевезень. Цей вид послуг став першою організованою системою в нашій країні. Нами обладнано 70 офісів в 50 містах України для відправлення та прийому вантажу у зручний для Вас час. Більше 100 машин марки Mitsubishi Canter щодня здійснюють перевезення вантажу по містам України. Великий, дружній колектив, який нараховує більше ніж 1700 співробітників, щогодини турбується про сервіс перевезень.моги служби безпеки.

На сьогоднішній день компанія "Автолюкс" здійснює регулярні рейси до наступних міст: Одеса, Харьків, Луганськ, Львів, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Ужгород, Івано-Франківськ, Сімферополь, Ялта, Полтава та інші. Всі рейси відправляються з центральних автовокзалів та прибувають на центральні автовокзали міст. Всі рейси також проходять через аеропорт "Бориспіль".

В автопарку компанії чотири моделі автобусів: Prenses, Safari, Safir та Diamond під торговими марками Mitsubishi і Man. Кожен автобус компанії обладнаний усім необхідним для комфортабельної подорожі: кондиціонером, туалетом, баром, кавником, морозильною камерою, аудіотехнікою, а також двома телевізорами на початку та в середині салону.

Автобуси нової моделі "Temsa Diamond" мають декілька переваг в порівнянні з попередніми моделями, відрізняються чудовим дизайном та високими технічними показниками. Салон автобуса набагато просторіше, збільшено кількість місць (55), а також відстань між ними. В такому автобусі пасажир почуває себе набагато зручніше.

Під час подорожі Вас буде обслуговувати екіпаж з двох водіїв та стюардеси. Вам буде запропоновано: чай, кава, бутерброди, мінеральна вода, а також, за додаткову плату Ви маєте можливість придбати пиво, фісташки, горішки, круасани, сандвічі, соки.

Зверніть увагу, що в салоні заборонено палити, розпивати міцні напої; перевозити домашніх тварин дозволено лише в багажному відділенні в спеціальних корзинах; о півночі телевізори вимикаються, для того щоб пасажири мали можливість відпочити.

Щодня "Автолюкс" здійснює перевезення багажу по території України вантажними машинами Mitsubishi Canter. Головною перевагою для клієнта є те, що він має можливість в будь-який час прийти в офіс, щоб відправити або отримати багаж. На сьогоднішній день відчинено 70 офісів у 49 містах України. У великих містах відчинено декілька офісів у різних районах для оптимізації логістики клієнта. Прийом багажу здійснюється у всіх офісах міста, а видається лише у центральному офісі.

Загальний принцип роботи доставки багажу наступний:

1. Відправник приходить в офіс компанії "Автолюкс" та заповнює декларацію на багаж.

2. Багаж оцінюється робітником компанії, зі згоди відправника щодо ціни перевезення багаж оформлюється. Перевезення може бути оплачено як відправником, так і одержувачем. Постійним клієнтам надається можливість сплачувати перевезення по безготівковому рахунку.

3. Після оформлення багажу відправник повинен повідомити одержувачу номер декларації, рейс, яким буде відправлено багаж, дату відправлення та термін доставки (ці дані відправник отримає у оператора нашої компанії).

4. Компанія "Автолюкс" здійснює перевезення у кінцевий пункт доставки.

5. Одержувач приходить в офіс компанії у своєму місті.


Висновок

Аналіз ринку транспортних послуг допоміг виявити недоліки становища на ринку й окреслив можливості і шляхи поліпшення та вдосконалення його стану.У наш час транспорт починає відігравати ключову роль в системі товароруху. Можна передбачити, що в майбутньому техніко-експлуатаційні особливості окремих видів транспорту будуть забезпечувати надійне становище на ринку транспортних послуг сучасних транспортних компаній, особливо в умовах підвищеного попиту на перевезення вантажів мілкими відправками,

що, своєю чергою, прискорить розвиток автоматизованої обробки вантажів, контейнеризації та пакетизації, а також інформатики в галузі вантажної та перевізної роботи.

Стан транспортної інфраструктури не забезпечує єдності транспортної системи, що є однією з головних причин низької якості транспортних послуг, наданих під час транспортування пасажирів та вантажів. На сучасному етапі виникла нова сукупність взаємопов’язаних проблем забезпечення комплексного розвитку та раціонального функціонування різних видів транспорту України.

З погляду світового досвіду і тенденцій розвитку глобального ринку транспортних послуг, Україна нині на етапі формування і консолідації галузі, істотно поступаючись країнам Західної Європи як за якістю, так і за комплексністю послуг, які надаються національними транспортними компаніями.

За заявою міністра транспорту Україна втрачає ринки транспортних послуг. Сьогодні 18–20 % загального обсягу експорту послуг припадає на транспортні послуги. Але цей показник може значно зменшитися унаслідок недостатнього фінансування галузі з бюджету і законодавчої неурегульованості питань, пов'язаних з розвитком України як транзитної держави. Підприємства транспорту щорічно виплачують до державного бюджету близько 1,9 млрд. грн. податків і платежів, отримуючи з бюджету близько 650 млн. грн. Внаслідок недостатнього фінансування на автомобільному транспорті практично повністю припинилося оновлення рухомого складу, середній вік експлуатації якого досягає 15 років, це удвічі перевищує нормативний термін. Близько 70 % наявних в Україні автобусів необхідно замінити, оскільки вони фізично та морально застарілі і строк їхньої експлуатації закінчився. Авіаційний транспорт практично не розвивається. На це впливає висока вартість літаків та відсутність коштів у вітчизняних авіакомпаній.

Подальший розвиток українського ринку транспортних послуг, зміна конкурентних умов на

ринку будуть безпосередньо залежати від факторів зовнішнього та внутрішнього порядку (табл. 2).

Транспортний комплекс України в наш час в умовах різкого зростання частки міжнародних перевезень в загальному обсязі перевезень потребує серйозної реструктуризації та оновлення основних фондів, удосконалення технології перевезень і підвищення якості транспортно-експедиційних послуг відповідно до вимог ринкової економіки, європейських та світових стандартів якості у цій галузі.

Для усунення головної причини критичного стану транспортної системи України та її подальшого розвитку на інноваційній основі необхідно сформувати державну політику, орієнтовану на забезпечення транспортного сектору інвестиційними ресурсами з метою його комплексного розвитку.


Список використаної літератури

1. Збірник наукових праць НТУ “Вісник”. – Ч. 1, 2. – К., 2007.

2. Транспортний сектор економіки України: тенденції та проблеми розвитку / Економіст. – № 6, червень 2007.

3. Транспорт / Економіст. – № 7, липень 2008.

4. Актуальні проблеми правового регулювання ринку транспортних послуг / Правовий тиждень. – № 30–31(103–104), 22 липня 2008 р.

5. Статистичні дані Міністерства транспорту і зв’язку України.

Похожие работы